Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Ονομαστικές Αξίες

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

A denomination is a proper description of a currency amount. It is oftentimes a sub-unit of the currency. For example, traditionally a cent is 1/100th of a particular unit of currency.).

Monero denomination names add SI prefixes after dropping the initial "mo" for ease of use. Actually, the smallest unit of Monero is 1 piconero (0.000000000001 XMR).

Denominations of Monero

Name Base 10 Amount
piconero 10^-12 0.000000000001
nanonero 10^-9 0.000000001
micronero 10^-6 0.000001
millinero 10^-3 0.001
centinero 10^-2 0.01
decinero 10^-1 0.1
monero 10^0 1
decanero 10^1 10
hectonero 10^2 100
kilonero 10^3 1,000
meganero 10^6 1,000,000

In-depth Information

Support for input using SI prefixes was added to the Monero codebase on March 3, 2017 by Moneromooo. The smallest unit of Monero (10^-12 XMR) was originally called a tacoshi in honor of user Tacotime, an early Monero contributor and was later renamed for ease of use and consistancy.

Monerod Implementation

The smallest fraction of Monero in the current monerod implementation is also known as the atomic unit, which is currently one piconero.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero